Free Web Hosting

    

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน....ปรับปรุงเมื่อ.....
    >> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106  ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด 45280 043-563054  >>Website : http://www.cyberarmy.freetzi.com >> E-mail :rta22254u8@hotmail.com หรือ Cyberloei@hotmail.co.th และ ขออภัยเรากำลังพัฒนาปรับปรุงเว็บอยู่<<
 
::::::  เมนูหลัก :::::: 
::หน่วยเหนือ/หน่วยข้างเคียง::

www.forum.cutetyclub.net

::::::  ราคาทองคำวันนี้  ::::::

   ::::: ปฏิทิน วัน เดือน ป:::::


ประวัติการจัดตั้งหน่วย   กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106

***********************

                     นามหน่วย  กองพันทหารปืนใหญ่ที่  106  ใช้นามย่อ “ ป.พัน.106 ” 
    เครื่องหมายสังกัด  “ ป.106 ”  อัตราการจัดยุทโธปกรณ์ของหน่วย   ตาม อจย.
    หมายเลข  อจย.6 – 135  (23 ต.ค.31)
    

                     ภารกิจ
                              ดำเนินการยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่สนาม โดยทำหน้าที่เป็นปืนใหญ่สนาม
      ช่วยส่วนรวมให้แก่กองพลทหารราบ หรือเพิ่มเติมกำลังยิงให้แก่ทหารปืนใหญ่สนามอื่น ๆ
                     ที่ตั้งหน่วย   :      ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต.โพธิ์สัย
      อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
                    วันสถาปนาหน่วย       :    วันที่  7  เมษายน  2526
                    ประวัติการจัดตั้งหน่วย
                    - ป.พัน.106  ได้จัดตั้งหน่วยขึ้นตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 83/26 ลง 7 เม.ย.26
     ตามอัตรา  การจัดยุทโธปกรณ์   หมายเลข 6-135  ลง 23 ต.ค.31  เมื่อ   7  เมษายน 
     พ.ศ.2526  ประกอบด้วย กองบังคับการกองพัน, กองร้อยกองบังคับการและบริการ  และ 
     3 กองร้อยปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง  ขนาด 155 มม.                  
                     - ในระหว่างที่เริ่มต้นของการจัดตั้งให้มีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่บริเวณ  ป.พัน.23
     ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2526-2530)  
     ต่อมา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งปกติถาวร
     ที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ   จ.ร้อยเอ็ด ตาม
     คำสั่ง  ทบ. (เฉพาะ) ลับ  ที่ 143/27  ลง  11  มิ.ย.27  โดยดำเนินการเคลื่อนย้าย ดังนี้.-
                     - ป.พัน.106 ร้อย.1 เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งปกติถาวร เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ.2527
                     - กองบังคับการกองพัน ,กองร้อยกองบังคับการและบริการ,ร้อยฝึก ,ป.พัน.106
     ร้อย.2 เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งปกติถาวร  เมื่อ 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2530
                     - กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 ได้ปรับการจัดหน่วยใหม่ประกอบด้วย
     กองบังคับการกองพัน,กองร้อยกองบังคับการ,กองร้อยบริการ และ 3 กองร้อยปืนใหญ่สนาม
     (ต่อมาในปีงบประมาณ...................ได้ปรับกองร้อยฝึกออก) ในปีงบ ประมาณ  2535
     หน่วยได้เปิดการบรรจุกำลังพลเพิ่มเติม ให้ครบตามอัตราการจัดหน่วย คือ.....
     ป.พัน.106 ร้อย.3

                       

  เข้าห้องแซทร่วมสนุกกับ Sodazaa Radio
:::::::
(คลิ๊กที่นี่)
 :::::::
:::กิจกรรมของหน่วย:::
:::หน่วยงาน/ด้านการท่องเที่ยว:::
:::หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง :::
:::เว็บไซต์จังหวัดใกล้เคียง:::
:::::: ราคาน้ำมันวันนี้  ::::::
 :::::: อัตราแลกเปลี่ยน ::::::>> ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลหมู่ยุทธการและอำนวยการยิง ขออภัยขณะนี้เรากำลังพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อยู่( หนุ่มเมืองเลย)  <<